[Mã code 7412]

Đồ án Quản Lý Thư Viện ( Full code C# + Báo Cáo)

  (1 Đánh giá)
  10       5943    

Xây dựng chương trình quản lý thư viện được code theo ngôn ngữ C# winfrom, phù hợp với bài tập lớn của môn học .net

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
12-4-2019
Loại file
Full code + Báo cáo
File download
 LibraryManagement.zip [24.4 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Cam kết hỗ trợ người mua

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
22

Đánh giá (37)
4/5

Ngày tham gia
12/4/2019

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC HÌNH VẼ.. 4

MỞ ĐẦU.. 5

HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN.. 6

PHẦN 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG.. 8

I – CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN.. 8

1.      Thông tin chung về cơ sở khảo sát. 8

2.      Nhiệm vụ cơ bản của thư viện. 8

II – MÔ TẢ HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ.. 8

III – QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG.. 8

IV – ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM... 9

1.      Giới Thiệu Chung :. 9

2.      Mục Tiêu :. 10

3.      Phạm Vi Sản Phẩm :. 10

4.      Bảng Chú Thích Giải Thuật :. 10

5.      Bối Cảnh Của Sản Phẩm :. 10

6.      Chức Năng Của Sản Phẩm :. 10

7.      Đặc Điểm Người Sử Dụng :. 11

8.      Môi Trường Vận Hành :. 11

9.      Các Ràng Buộc Về Thực Thi Và Thiết Kế :. 11

10.        Các Giả Định Và Phụ Thuộc :. 11

11.        Các Tính Năng Của Hệ Thống :. 12

V - ĐẶC TẢ BÀI TOÁN.. 12

1.      Bài Toán :. 12

2.      Yêu Cầu Hệ Thống :. 12

PHẦN 2 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 13

I – PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CỦA BÀI TOÁN.. 13

II – PHÂN TÍCH TÁC NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH TƯƠNG TÁC.. 13

III – XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG.. 14

1.      Cơ cấu tổ chức và sự phân công nhiệm vụ. 14

2.      Xây dựng mô hình phân cấp chức năng. 16

3.      Bảng phân tích chức năng chi tiết lá. 16

4.      Sơ đồ phân cấp chức năng. 17

5.      Mô tả chi tiết các chức năng lá. 18

6.      Các hồ sơ sử dụng và ma trận thực thể chức năng. 19

IV – XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU NGỮ CẢNH.. 20

1.      Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh. 20

2.      Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0. 21

V – XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG.. 22

1.      Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1. 22

a.      Chức năng Quản lý Độc Giả. 23

b.      Chức năng Quản lý Tài Liệu. 24

c.      Chức năng Quản lý Mượn Trả. 25

d.      Chức năng Báo Cáo Thống Kê. 26

2.      Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý sang biểu đồ logic. 27

a.      Chức năng Quản lý Độc Giả. 27

b.      Chức năng Quản lý Tài Liệu. 28

c.      Chức năng Quản lý Mượn Trả. 29

d.      Chức năng Báo Cáo Thống Kê. 30

VI – XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ VÀ SƠ ĐỒ QUAN HỆ GIỮA CÁC THỰC THỂ CỦA HỆ THỐNG.. 31

1.      Đầu vào. 31

2.      Phát hiện thực thể và các thuộc tính. 31

3.      Giải thích các ký hiệu thực thể. 32

4.      Liệt kê chính xác hóa và chọn lọc thông tin. 34

5.      Mô hình thực thể liên kết của hệ thống. 36

VII – MÔ HÌNH DỮ LIỆU LOGIC.. 37

1.      Chuẩn hóa các lược đồ quan hệ. 37

2.      Tích hợp các lược đồ quan hệ. 37

3.      Bảng xác định liên kết. 37

4.      Mô hình dữ liệu logic của hệ thống. 38

VIII – XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ VÀ BIỂU ĐỒ LUỒNG CỦA HỆ THỐNG.. 39

1.      Chức năng quản lý độc giả. 39

2.      Chức năng quản lý tài liệu. 40

3.      Chức năng quản lý mượn trả. 41

4.      Chức năng báo cáo thống kê. 42

PHẦN 3 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 43

I – THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 43

1.      Các bảng chương trình. 43

2.      Sơ đồ liên kết. 45

II – THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 46

1.      Giao diện Form Đăng Nhập Hệ Thống. 46

2.      Giao diện Form Home. 46

3.      Giao diện Form Loại Sách. 47

4.      Giao diện Form Quyển Sách. 47

5.      Giao diện Form Độc Giả. 48

6.      Giao diện Form Nhà Xuất Bản. 48

7.      Giao diện Form Danh Sách Mượn. 49

8.      Giao diện Form Danh Sách Trả. 49

9.      Giao diện Form Danh Sách Phạt. 50

10.        Giao diện Form Nhân Viên. 50

11.        Giao diện Form Lịch Sử Sách Đã Mượn Của Từng Độc Giả. 51

12.        Giao diện Form Thông Tin Phiếu Mượn. 51

13.        Giao diện Form Chọn Sách Mà Độc Giả Yêu Cầu Mượn. 52

14.        Giao diện Form Mượn Sách Thành Công. 52

15.        Giao diện Form Trả Sách Thành Công. 53

16.        Giao diện Fom Báo Cáo Thống Kê. 53

17.        Giao diện Form Thống Kê Định Kỳ. 54

KẾT LUẬN.. 54

HÌNH ẢNH DEMO


code quản lý thư viện sách c#,quản lý thư viện c#,quản lý thư viện,đồ án quản lý thư viện c#

code quản lý thư viện sách c#,quản lý thư viện c#,quản lý thư viện,đồ án quản lý thư viện c#

code quản lý thư viện sách c#,quản lý thư viện c#,quản lý thư viện,đồ án quản lý thư viện c#

code quản lý thư viện sách c#,quản lý thư viện c#,quản lý thư viện,đồ án quản lý thư viện c#

code quản lý thư viện sách c#,quản lý thư viện c#,quản lý thư viện,đồ án quản lý thư viện c#


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT



Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
13:35 - 12/4/2019
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN